Home » Slovník pojmů » 10 změn v daňovém řádu

10 změn v daňovém řádu

S novým rokem 2014 došlo k několika změnám v daňovém řádu. Nyní vám přiblížíme deset změn, ke kterým došlo. Rok 2014 nijak výrazně nemění zdanění poplatníků, ale mění se výběr některých daní. Došlo také k několika faktickým a terminologických změnám.

1) Odpočty z darů

Hranice odpočtu darů od daňového základu se zvýšila z 10 % na 15 % základu daně.

 

2) Srážková daň u příjmů z dohod o provedení práce 

Srážková daň se uplatňuje u těchto příjmů jen v případech, nepřesáhnou-li u jednoho plátce 10 000 Kč za jeden kalendářní měsíc.
Stejný limit je platný i pro důchodové a nemocenské pojištění.  

 

3) Srážková daň u příjmů z dohody o pracovní činnosti

Osoby s těmito příjmy musí v případě více příjmů během jednoho měsíce zajistit podání daňové přiznání.

 

4) Autorské honoráře

Pro všechny druhy srážkové daně z autorských honorářů byl stanoven limit 10 000 Kč od jednoho plátce. Zaniklo rozlišování o jaký druh příjmu za příspěvky se jedná.

 

5) Srážková daň pro rezidenty EHP

Daňoví rezidenti Evropského hospodářského prostoru mohou zahrnout příjmy zdaňované srážkovou daní do svého daňového přiznání a následně lze uplatnit slevu na dani, u autorů rovněž související výdaje.

 

6) Příjmy praktikantů a daně

Žáci a studenti praktického vyučování a praktické přípravy mají příjmy osvobozeny od daně z příjmů. Tyto příjmy jsou také osvobozeny od placení sociálního a zdravotního pojištění. Náklady spojené s praxí studentů a žáků jsou daňově uznatelné.

 

7) Zdanění podílů na zisku

Zdanění podílů na zisku se nijak nezměnilo, nedošlo k plánovanému schválení osvobození dividend. Přetrvává tak trestání za úspěch - obchodní společnost nejprve zaplatí svou daň z příjmu a vyplatí-li si společníci ze zbytku podíl na zisku, uhradí další daň z příjmů.

 

8) Elektronická komunikace

Novela daňového řádu přinesla zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci. Formulářová podání lze díky daňovému portálu provádět s využitím údajů, používaných společností pro přihlášení do své datové schránky.

 

9) Daně z darů a dědictví

Darovací a dědická daň byla změněna na daň z příjmů. Pokud dojde k darování nebo k dědění, obdarovaný nebo dědic bude muset zaplatit daň z příjmů. Osvobození od daně mezi blízkými příbuznými ale zůstává v platnosti. Došlo také ke zvýšení částky pro osvobození darů a dědictví od ostatních osob - 15 000 Kč.

 

10) Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Lhůta pro osvobození příjmů od zdanění byla sjednocena na tři roky. U všech cenných papírů se může uplatnit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, když jejich celková částka není za kalendářní rok nad 100 000 Kč.

Kategorie