Home » Slovník pojmů » Obchodní společnost na míru

Obchodní společnost na míru

Dnes již zaběhlý anglikanismus "ready-made" obchodní společnost (ekvivalent českého pojmu konfekce, protikladu něčeho, co je na zakázku, "na míru" - "tailor-made") představuje úředně zaregistrovanou právnickou osobu v náležité zákonné formě, tedy se zákonnými náležitostmi, ale obchodně dosud nikdy nečinnou.

Zápis těchto náležitostí do úředního a veřejně přístupného rejstříku slouží pouze jedinému cíli: zvýšit právní jistotu v obchodních i správních vztazích, aby bylo co nejjednodušeji zjistitelné, jde-li o právnickou osobu s majetkovou podstatou a jaký je stav jejího vlastnictví, zda nejde o záměnu s jinou osobou, kde sídlí a zda je ten, kdo jménem této osoby jedná, k tomu oprávněn a právnická osoba je tedy jeho úkony zavázána.

Existence náležitostí je při vzniku obchodní společnosti zkoumána ve dvou stupních: licencovanou soukromou osobou (notářem) a státním orgánem (soudem vedoucím obchodní rejstřík). Totéž se děje při pozdějších změnách těchto náležitostí.

"Ready-made" obchodní společnost tedy byla již ustavena listinou notářsky zapsanou a na základě toho spolu s předložením dalších listin vřazena do veřejného obchodního rejstříku. Má tudíž svou právní subjektivitu a její vlastnictví může být předmětem převodu: u s.r.o. jde o převod obchodního podílu, u a.s. o převod akcií (resp. tzv. zatímních listů, pokud ještě nebyl splacen základní kapitál v plné výši).

Specializované agentury zakládají ready-made obchodní společnosti na sklad, neboť na trhu je trvalá poptávka po jejich převodech, které jsou jednodušší než prvotní zakládání. Projevuje se to ale objektivně na ceně  převodu - dlužno počítat s dvojí valnou hromadou, často i s notářským zápisem: ustavující bylo nutno vykonat při vzniku obchodní společnosti, a druhá je nutná pro rozhodnutí o změnách náležitostí podle přání kupce (přinejmenším chce obvykle změnit statutární osobu, často ale i název společnosti). Protože změny pak podléhají povinnosti zanést je do obchodního rejstříku stejně, jako kdyby šlo o zápis prvotní, je nutné i druhé kolo soudní registrace.

Pokud se společnost zakládá, vše probíhá jednokolově, tedy levněji. Věc však komplikuje nutnost řešit sídlo společnosti a složení základního kapitálu. Ostatní náležitosti  (určení názvu, předmětu podnikání ve volných živnostech, orgánů) nejsou organizační. Agentuře, která má v pohotovosti základní kapitál a sídlo, tak zbývá jen obstarat registrační řízení u soudu, jehož výstupem je výpis z obchodního rejstříku. To je však nutno podstoupit i v případě ready-made, liší se pouze obsah zápisu (zde jsou předmětem změny náležitostí již v rejstříku zapsaných).

Ano, formálně jde vlastně o založení společnosti. Avšak s přihrávkou základního kapitálu a sídla, je založení pronikavě usnadněno a zrychleno, a přitom stále není třeba dvou kol úředního zapisování (notářského a soudního), jako u ready made. Výsledek je tak organizačně srovnatelný, ale objektivně levnější.

A to je princip obchodní společnosti na míru (je zajímavé, že zde se anglikanismus "tailor made" neujal…)

Kategorie